1.Адвокат по Административно Право в София?

1.Обжалване на Административно Дело?

1.Обжалване на Административен Акт?

1.Обжалване на Акт на КАТ?

1.Адвокат за Административно Дело в София?
1.Обжалване на Ревизионен Акт от НАП?
Go to content

Main menu:

1.Какво е Административно Право? 2.Имам Проблем и Търся Адвокат? 3.Към Кой да се Обърна за Помощ? 4.Ще ми Препоръчате ли Добър Адвокат в София?

Право

Консултации и процесуално представителство при обжалване на всички видове административни актове по административен ред и пред съд, обжалване на наказателни постановления, водене на дела за обезщетение за вреди, причинени от държавата и общините; обжалване на актове на държавната администрация, органи на местното самоуправление и местната администрация и други.
Ивеста консулт защитава своите клиенти засегнати от незаконосъобразни административни актове на държавната администрация
-Главна инспекция по труда, министерства, агенции, откази за изплащане на обезщетения при нанесени вреди от държавата.
- Обжалване на наказателни актове издадени от РИОКОЗ и КАТ.
-Изготвяне на молби и жалби.
- Адвокат по административно право.
- Предлагаме правни консултации и изготвяне на становища и процесуално представителство при обжалване на:
- Административен акт.
-Административна принуда.
-Административнонаказателна отговорност.
-Отговорност на държавата за причинени вреди от незаконосъобразни актове и действия.
-Отговорност на общината за причинени вреди от незаконосъобразни актове и действия.
-Обжалване на административен акт по административен ред.
-Изпълнение на административни актове и съдебни решения.
-Възобновяване на производство по издаване на административен акт.
-Обжалване на административен актов пред първа съдебна инстанция.
-Обжалване на основание на специални клаузи в закона.
-Представляване пред касационно производство.
-Обжалване на влезли в сила съдебни актове.
-Защита срещу неоснователни действия и бездействия на държавата.
-Защита срещу неоснователни действия и бездействия на общината.
-Производство по установяване на административно нарушение.
-Производство по установяване и налагане на административно наказание.
-Обжалване на наказателно постановление.
-Възобновяване на административнонаказателно производство и дело.
-Обжалване на наказателно постановление на съда по административнонаказателно дело.


Нашите хонорари се изчисляват съгласно НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските
възнаграждения.


Абонаментно правно обслужване

 
 
Back to content | Back to main menu